Skadeståndsrätt

En person (eller ett företag ) kan på många olika sätt tillfoga en annan person (eller ett företag) en skada eller förlust. Finns ett avtal mellan parterna kallas det för skadeståndskyldighet i kontraktsförhållande.

Skadestånd då det inte finns ett avtal mellan parterna kallas för skadstånd utanför kontraktsförhållande, och regleras bl a i skadeståndslagen.

Den som av uppsåt eller oaktsamhet vållat skada skall ersätta den.

Culparegeln reglerar förutsättningar för ansvar.

Skadeståndsrätt avser regler som klargör under vika förutsättningar ett företag eller privatperson som har rätt till ersättning från en annan på grund av skada som denne orsakat. Allmänt gäller att den som tillfogats skada genom annans vållande har rätt till ersättning, som även kan uppkomma genom avtals brott, lagbrott eller olycksfall.

Mycket betydelsefullt är att försäkringar reducerar enskilds ansvar .

Försäkringsrätt

Moderna försäkringar har stor betydelse för  skadeståndrättsliga reglerna utformning och rättsverkningar. Privatförsäkringar regleras enligt försäkringsavtalslagen, FAL. Syftet är att minska risken eller täcka risken vid skada. Försäkringsavtal ingås mellan försäkringsgivare, ett försäkringsbolag, och försäkringstagare, privatperson eller företag. På så sätt ingås avtal om personförsäkring eller skadeförsäkring t ex sakförsäkring och rättskyddsförsäkring. Även  ansvarsförsäkring kan tecknas.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Kontakta oss

Försvarsadvokat

Försvarsadvokat

Advokatbyrån har åtagit sig uppdrag som offentlig försvarare under mycket lång tid och är experter på brottmål.

Läs mer

Arvsrätt

Arvsrätt

När en person dör måste hans egendom överföras till nya rättsinnehavare. Om den döde lämnar skulder efter sig skall först dessa betalas,

Läs mer

Vårdnad

Vårdnad

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgängesrätt. Barnperspektivet är mycket tydligt för domstolen

Läs mer